فروش ورق سیاه

نوع و سایزتولید کنندهشانهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو ورق سیاه 2فولاد مباركه(1*2) و (1.25*2.50)323090
هر کیلو ورق سیاه 3فولاد مبارکهرول كارخانه 2770
هر کیلو ورق سیاه 4فولاد مبارکه(1*2) و (1.25*2.50) شيت2760
هر کیلو ورق سیاه 5فولاد مبارکهرول كارخانه2790
هر کیلو ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*1.5 برشخورده بنگاه تهران4322550
هر کیلو ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*1.5 برشخورده بنگاه تهران5762530
هر کیلو ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*1.5 برشخورده بنگاه تهران7202,530
هر کیلو ورق سیاه 10فولاد اكسين6*2 برشخورده بنگاه تهران9602,560
هر کیلو ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*1.5 برشخورده بنگاه تهران8652,540
هر کیلو ورق سیاه 12فولاد اكسين6*2 برشخورده بنگاه تهران11552560
هر کیلو ورق سیاه 15فولاد مباركه6*1.5 برشخورده بنگاه تهران10802,540
هر کیلو ورق سیاه 15فولاد اكسين6*2‍14402560
هر کیلو ورق سیاه 20كاويان6*1.25 برشخورده بنگاه تهران12002540
هر کیلو ورق سیاه 20فولاد اكسين6*2 برشخورده بنگاه تهران19202550
هر کیلو ورق سیاه 25كاويان 6*1.25 برشخورده بنگاه تهران15002540
هر کیلو ورق سیاه 25فولاد اكسين6*2 برشخورده بنگاه تهران24002550
هر کیلو ورق سیاه 30كاويان 6*1.25 برشخورده بنگاه تهران18002540
هر کیلو ورق سیاه 30فولاد اكسين6*2 برشخورده بنگاه تهران 28802560