جدول لوله

قیمت لوله گازی سپاهان

جدول لوله

سایز >> ضخامت"۱/۲"۳/۴"۱/۴ ۱"۱/۲ ۱"۱/۲ ۲"۱۰
۲۲۹۵۰۰۳۵۶۰۰۴۴۰۰۰۵۶۰۰۰۶۱۰۰۰۷۳۰۰۰۸۲۰۰۰۹۲۰۰۰۱۰۱۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۱۵۵۰۰۰
۲ بدون دندهx
۲.۳x
۲.۵x
۲.۸x
۳x
۳ بدون دندهx
۳.۳x
۳.۳ بدون دندهx
۳.۵x
۳.۵ بدون دندهx
۳.۸x
۳.۸ بدون دندهx
۴x
۴ بدون دندهx
۴.۵x
۴.۵ بدون دندهx
۵x
۵ بدون دندهx
۶x
۶ بدون دندهx