خرید و فروش آهن آلات

نامنوعسایزحالتمحل بارگیریقیمتواحدبروزرسانیسفارش و تماس
میلگردآجدار12شاخه 12 متریانبار شادآباد10000گیلوگرم1399/3/22تماس : 66316766
تیرآهنانبار شادآبادگیلوگرم1399/3/22تماس : 66316766
نبشیانبار شادآبادگیلوگرم1399/3/22تماس : 66316766
پروفیلانبار شادآبادگیلوگرم1399/3/22تماس : 66316766
سیم مفتولانبار شادآبادگیلوگرم1399/3/22تماس : 66316766
ورق روغنیانبار شادآبادگیلوگرم1399/3/22تماس : 66316766
رابیتسانبار شادآبادگیلوگرم1399/3/22تماس : 66316766
صفحه ستونانبار شادآبادگیلوگرم1399/3/22تماس : 66316766
داربستانبار شادآبادگیلوگرم1399/3/22تماس : 66316766