فروش ورق سیاه

نوع و سایزتولید کنندهشانهوزنقیمت (تومان)
هر کیلو ورق سیاه 2فولاد مباركه(1*2) و (1.25*2.50)32تماس:66316766
هر کیلو ورق سیاه 3فولاد مبارکهرول كارخانه تماس:66316766
هر کیلو ورق سیاه 4فولاد مبارکه(1*2) و (1.25*2.50) شيتتماس:66316766
هر کیلو ورق سیاه 5فولاد مبارکهرول كارخانهتماس:66316766
هر کیلو ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*1.5 برشخورده بنگاه تهران432تماس:66316766
هر کیلو ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*1.5 برشخورده بنگاه تهران576تماس:66316766
هر کیلو ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*1.5 برشخورده بنگاه تهران720تماس:66316766
هر کیلو ورق سیاه 10فولاد اكسين6*2 برشخورده بنگاه تهران960تماس:66316766
هر کیلو ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*1.5 برشخورده بنگاه تهران865تماس:66316766
هر کیلو ورق سیاه 12فولاد اكسين6*2 برشخورده بنگاه تهران1155تماس:66316766
هر کیلو ورق سیاه 15فولاد مباركه6*1.5 برشخورده بنگاه تهران1080تماس:66316766
هر کیلو ورق سیاه 15فولاد اكسين6*2‍1440تماس:66316766
هر کیلو ورق سیاه 20كاويان6*1.25 برشخورده بنگاه تهران1200تماس:66316766
هر کیلو ورق سیاه 20فولاد اكسين6*2 برشخورده بنگاه تهران1920تماس:66316766
هر کیلو ورق سیاه 25كاويان 6*1.25 برشخورده بنگاه تهران1500تماس:66316766
هر کیلو ورق سیاه 25فولاد اكسين6*2 برشخورده بنگاه تهران2400تماس:66316766
هر کیلو ورق سیاه 30كاويان 6*1.25 برشخورده بنگاه تهران1800تماس:66316766
هر کیلو ورق سیاه 30فولاد اكسين6*2 برشخورده بنگاه تهران 2880تماس:66316766