فروش ورق گالوانیزه

ضخامت ورق گالوانيزهكارخانه كاشانكارخانه روي اندودهفت الماس و شهر كردتحويلآخرين بروزرساني
ورق گالوانیزه 0.4بعلت نوسان قیمت
قیمت از طریق تماس تلفنی
6631676666316766انبار تهران1398/12/12
ورق گالوانیزه .45بعلت نوسان قیمت
قیمت از طریق تماس تلفنی
66316766---66316766انبار تهران1398/12/12
ورق گالوانیزه 05بعلت نوسان قیمت
قیمت از طریق تماس تلفنی
6631676666316766انبار تهران1398/12/12
ورق گالوانیزه .55بعلت نوسان قیمت
قیمت از طریق تماس تلفنی
6631676666316766انبار تهران1398/12/12
ورق گالوانیزه 06بعلت نوسان قیمت
قیمت از طریق تماس تلفنی
6631676666316766انبار تهران1398/12/12
ورق گالوانیزه .7بعلت نوسان قیمت
قیمت از طریق تماس تلفنی
6631676666316766انبار تهران1398/12/12
ورق گالوانیزه .8بعلت نوسان قیمت
قیمت از طریق تماس تلفنی
6631676666316766انبار تهران1398/12/12
ورق گالوانیزه .9بعلت نوسان قیمت
قیمت از طریق تماس تلفنی
6631676666316766انبار تهران1398/12/12
ورق گالوانیزه 1بعلت نوسان قیمت
قیمت از طریق تماس تلفنی
6631676666316766انبار تهران1398/12/12
ورق گالوانیزه 1.25بعلت نوسان قیمت
قیمت از طریق تماس تلفنی
6631676666316766انبار تهران1398/12/12
ورق گالوانیزه 1.5بعلت نوسان قیمت
قیمت از طریق تماس تلفنی
6631676666316766انبار تهران1398/12/12