تغییرات قیمت آهن در بازار

تغییرات قیمت آهن ، کاهش قیمت آهن،

بازارها در سال نود و نه مطابق پیش بینی ها پرالتهاب تر شد و بر روی تغییرات قیمت آهن تاثیر گذاشتند.

تغییر اکوسیستم کسب و کار در ایران با تصمیمات روزانه و خلق الساعه مدیران دولتی از یکسو و همچنین شرایط بیرونی : پیروزی ترامپ ، پیروزی بایدن ، ادامه وضع موجود در ایران ، مصالحه یا شاید هم تنش های شدید تر تا حد تنش های نظامی در ماههای آینده از سوی دیگر سناریوهایی هستند که هر فعال اقتصادی باید برای آن فکر کرده باشد و به اقتضای کسب و کار خود برای آن آماده باشد.

امروز در شرایطی هستیم که هم سیاستگذار و هم فعال اقتصادی در بزنگاه تصمیم گیری قرار گرفته و انتخاب هر راهی، مسیری خاص را پیش روی او قرار خواهد داد. نیمه دوم سال ۹۹ متفاوت از هر سال دیگری است که تاکنون دیده ایم. با رصد دقیق و هوشمندانه بازارها ، مطالعه عمیق و بررسی موشکفانه تحلیل ها و تشکیل جلسات متوالی با مشاورین مسلط و نخبگان بازار ،خود را برای روزهای پیش رو آماده کنید.