فروش لوله گازی

به علت نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت فروش لوله گازی با ما تماس بگیرید.

( قیمت به روز انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی در کانال تلگرام آهن میثاق )

قیمت لوله گازی سپاهان

محصولسایز (اینچ)بارگیریقیمت کیلو(تومان)سفارشبروزرسانی
لوله گاز خانگی ضخامت ۲.۵ سپاهان۱/۲ اینچشادآباد۲۰۳۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۲.۵ سپاهان۳/۴ اینچشادآباد۲۵۸۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۳ سپاهان۱/۴ ۱ اینچشادآباد۵۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۳ سپاهان۱/۲ ۱ اینچشادآباد۵۷۴۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۳ سپاهان۱ اینچشادآباد۳۹۲۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۳.۵ سپاهان۲ اینچشادآباد۸۳۳.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۲.۸ سپاهان۳ اینچشادآباد۹۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۳ سپاهان۳ اینچشادآباد۱.۰۸۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۳.۵ سپاهان۳ اینچشادآباد۱.۲۳۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۴ سپاهان۳ اینچشادآباد۱.۴۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۲.۸ سپاهان۴ اینچشادآباد۱.۲۵۰.۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۳ سپاهان۴ اینچشادآباد۱.۳۸۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۳.۵ سپاهان۴ اینچشادآباد۱.۵۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۴ سپاهان۴ اینچشادآباد۱.۸۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۴.۵ سپاهان۴ اینچشادآباد۱.۹۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۷
لوله مانیس گاز ضخامت ۶ سپاهان۴ اینچشادآباد۲.۸۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۷
لوله مانیس گاز ضخامت ۳ سپاهان۵ اینچشادآباد۱.۷۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۷
لوله مانیس گاز ضخامت ۳ سپاهان۶ اینچشادآباد۲.۰۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۷
لوله مانیس گاز ضخامت ۴ سپاهان۶ اینچشادآباد۲.۷۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۷
لوله مانیس گاز ضخامت ۳ سپاهان۸ اینچشادآباد۲.۷۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۷
لوله مانیس گاز ضخامت ۴ سپاهان۸ اینچشادآباد۳.۴۳۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۶ سپاهان۸ اینچشادآباد۵.۲۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹

قیمت لوله گازی تست ساوه

محصولسایز (اینچ)بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
لوله گاز خانگی ضخامت ۲ نورد لوله یاران۳/۴ اینچشادآباد۲۰۷.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۲.۵ نورد لوله یاران۱ اینچشادآباد۳۲۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۲.۵ نورد لوله یاران۱/۴ ۱ اینچشادآباد۴۰۴.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۲.۵ نورد لوله یاران۱/۲ ۱ اینچشادآباد۴۴۴.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۲.۵ نورد لوله یاران۲ اینچشادآباد۵۹۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۳ نورد لوله یاران۲ اینچشادآباد۷۱۴.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گازی و تست ساوه ۲.۵ میل۱/۲ ۲ اینچشادآباد۷۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گازی و تست ساوه ۳ میل۱/۲ ۲ اینچشادآباد۹۱۶.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گازی و تست ساوه ۵ میل۱/۲ ۲ اینچشادآباد۱.۴۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گازی و تست ساوه ۳ میل۳ اینچشادآباد۱.۰۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گازی و تست ساوه ۲.۵ میل۳ اینچشادآباد۹۱۴.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گازی و تست ساوه ۴ میل۳ اینچشادآباد۱.۳۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گازی و تست ساوه ۲.۳ میل۴ اینچشادآباد۱.۲۳۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گازی و تست ساوه ۲.۸ میل۴ اینچشادآباد۱.۲۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گازی و تست ساوه ۳ میل۴ اینچشادآباد۱.۳۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گازی و تست ساوه ۵ میل۴ اینچشادآباد۲.۲۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گازی و تست ساوه ۳ میل۵ اینچشادآباد۱.۷۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گازی و تست ساوه ۴ میل۵ اینچشادآباد۲.۲۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گازی و تست ساوه ۵ میل۵ اینچشادآباد۲.۷۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گازی و تست ساوه ۴.۵ میل۶ اینچشادآباد۲.۹۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گازی و تست ساوه ۵ میل۶ اینچشادآباد۳.۳۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گازی و تست ساوه ۵ میل۸ اینچشادآباد۴.۵۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹

قیمت لوله گازی شرکت لوله و پروفیل سپنتا

محصولسایز (اینچ)بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
لوله گاز خانگی ضخامت ۲.۳ لوله و پروفیل سپنتا۱/۲ اینچشادآباد۱۹۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۲.۵ لوله و پروفیل سپنتا۱/۲ اینچشادآباد۲۰۲.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۲.۳ لوله و پروفیل سپنتا۳/۴ اینچشادآباد۲۵۶.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۲.۵ لوله و پروفیل سپنتا۳/۴ اینچشادآباد۲۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۲.۵ لوله و پروفیل سپنتا۱ اینچشادآباد۳۳۱.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۲.۸ لوله و پروفیل سپنتا۱ اینچشادآباد۳۷۴.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۲.۳ لوله و پروفیل سپنتا۱/۴ ۱ اینچشادآباد۴۰۲.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۲.۸ لوله و پروفیل سپنتا۱/۴ ۱ اینچشادآباد۴۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۲.۳ لوله و پروفیل سپنتا۱/۲ ۱ اینچشادآباد۴۴۷.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۲.۸ لوله و پروفیل سپنتا۱/۴ ۱ اینچشادآبادتماستماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله گاز خانگی ضخامت ۲.۸ لوله و پروفیل سپنتا۱/۲ ۱ اینچشادآباد۵۴۱.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۲.۸ لوله و پروفیل سپنتا۲ اینچشادآباد۶۹۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۳.۵ لوله و پروفیل سپنتا۲ اینچشادآباد۸۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۴ لوله و پروفیل سپنتا۲ اینچشادآباد۹۱۹.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۳.۵ لوله و پروفیل سپنتا۱/۲ ۲ اینچشادآباد۱.۰۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۵ لوله و پروفیل سپنتا۱/۲ ۲ اینچشادآباد۱.۴۷۴.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله و پروفیل سپنتا ضخامت ۳.۵ ۳ اینچشادآباد۱.۲۸۵.۰۰۰۹تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۵ لوله و پروفیل سپنتا۳ اینچشادآباد۱.۷۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۷
لوله مانیس گاز ضخامت ۴ لوله و پروفیل سپنتا۴ اینچشادآباد۱.۸۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۵ لوله و پروفیل سپنتا۴ اینچشادآباد۲.۲۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۶ لوله و پروفیل سپنتا۴ اینچشادآباد۲.۸۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۵ لوله و پروفیل سپنتا۵ اینچشادآباد۲.۹۴۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۶ لوله و پروفیل سپنتا۵ اینچشادآباد۳.۴۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۵ لوله و پروفیل سپنتا۶ اینچشادآباد۳.۳۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
لوله مانیس گاز ضخامت ۶ لوله و پروفیل سپنتا۶ اینچشادآباد۴.۰۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۰۷/۲۹

لوله گازی

همانطور که از اسم لوله های گازی مشخص است این نوع لوله برای انتقال گاز خانگی و شهری مورد استفاده قرار می گیرد. لوله های گازی از مقاومت بالایی برای انتقال سیالات برخوردار بوده بدین صورت که برای انتقال هوای فشرده و روغن هیدرولیک تحت فشار نیز از این نوع لوله استفاده می شود. فروش لوله گازی API در دو نوع روکار و توکار در داخل کشور بوده و به طور کلی در پروژه های مختلفی کاربرد دارد.

کاربرد لوله گازی

لوله گازی در صنایع مختلف کاربردهای زیادی داشته که برخی از آن ها به شرح زیر می باشند.

  • انتقال گاز در ساختمان های تجاری، اداری و مسکونی
  • انتقال گاز شهری
  • انتقال سیالات در نیروگاه ها
  • انتقال سیالات در پالایشگاه ها
  • استفاده در ماشین آلات با سیستم های تحت فشار
  • سیالات تحت فشار هیدرولیکی و بادی

مزایای لوله های گازی

از مزایای استفاده از لوله گازی می توان به مقاومت بالا در برابر ترکیبات شیمیایی گاز، اتصال از طریق جوشکاری با مقاومت بالا در برابر فشار و خوردگی، عمر و دوام بالای این لوله ها و ایمنی مناسب در برابر آتش سوزی ساختمان ها اشاره کرد. از مزایای دیگر لوله گازی تولید در سایزهای متفاوت بوده که برای انتقال گاز در هر پروژه ای مناسب می باشد.

انواع لوله گاز

لوله های گازی موجود در آهن آلات میثاق از شرکت های مختلف تهیه شده که در حال حاضر به صورت زیر می باشند.

  • لوله گاز خانگی و مانیس سپاهان
  • لوله گاز خانگی و مانیس سپنتا
  • لوله گاز خانگی و مانیس لوله یاران

فروش و سفارش

فروش لوله گاز در شرکت تجارت آهن آلات میثاق با بیش از ۳۵ سال سابقه در زمینه فروش لوله و آهن آلات با قیمت رقابتی بازار و بهترین کیفیت انجام شده و کارشناسان میثاق به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات و سفارشات شما هستند. جهت سفارش با ما تماس بگیرید.

گالری