فروش میلگرد

به علت نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت فروش میلگرد با ما تماس بگیرید.

میلگرد آجدار ۶.۵ تا ۱۴

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
میلگرد۶.۵ حرارتیA3شادآبادتماستماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۸ سپهر ایرانیان A3۶ کیلو شادآبادتماستماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۸ قزوینA3۶ کیلو شادآبادتماستماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۰ آریان فولادA2۸ کیلو شادآباد۱۲۵۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۰خرمدشتA2۸ کیلو شادآباد۱۲۴۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۰قزوینA2۸ کیلو شادآباد۱۲۴۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۲ آریان فولادA2۱۱ کیلو شادآباد۱۲۵۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۲ قزوینA2۱۱ کیلو شادآباد۱۲۲۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۴ امیر کبیرA3۱۵ کیلو شادآباد۱۲۱۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۴ هیربدA3۱۵ کیلو شادآباد۱۲۱۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲

میلگرد آجدار ۱۴ تا ۱۶

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
میلگرد ۱۴ آریان فولادA3۱۵ کیلو شادآباد۱۲۹۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۴پرشین فولادA3۱۵ کیلو شادآباد۱۲۸۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۴فایکوA3۱۵ کیلو شادآباد۱۲۸۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۴ زاگرسA3۱۵ کیلو شادآباد۱۲۸۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۴ میانهA3۱۵ کیلو شادآباد۱۲۹۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۴ نیشابور A3۱۵ کیلو شادآباد۱۲۹۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۶ امیر کبیر A3۱۹ کیلو شادآباد۱۲۸۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۶پرشین فولاد A3۱۹ کیلو شادآباد۱۲۸۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۶آریان فولاد A3۱۹ کیلو شادآباد۱۲۹۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۶زاگرسA3۱۹ کیلو شادآباد۱۲۸۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲

میلگرد آجدار ۱۶ تا ۲۰

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
میلگرد ۱۶میانهA3۱۹ کیلو شادآباد۱۲۹۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۶ نیشابورA3۱۹ کیلو شادآباد۱۲۹۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۸ آریان فولادA3۲۴ کیلو شادآباد۱۲۹۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۸ امیر کبیرA3۲۴ کیلو شادآباد۱۲۸۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۸ پرشین فولادA3۲۴ کیلو شادآباد۱۲۸۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۸ زاگرسA3۲۴ کیلو شادآباد۱۲۸۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۸ میانهA3۲۴ کیلو شادآباد۱۲۹۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۱۸ نیشابورA3۲۴ کیلو شادآباد۱۲۹۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۲۰ امیرکبیرA3۳۰ کیلو شادآباد۱۲۸۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۲۰ آریان فولادA3۳۰ کیلو شادآباد۱۲۹۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲

میلگرد آجدار ۲۰ تا ۲۲

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
میلگرد ۲۰ پرشین فولادA3۳۰ کیلو شادآباد۱۲۸۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۲۰ زاگرسA3۳۰ کیلو شادآباد۱۲۷۹۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۲۰ میانهA3۳۰ کیلو شادآباد۱۲۹۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۲۰ نیشابورA3۳۰ کیلو شادآباد۱۲۹۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۲۲ امیر کبیرA3۳۶ کیلو شادآباد۱۲۸۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۲۲ آریان فولادA3۳۶ کیلو شادآباد۱۲۹۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۲۲ پرشین فولادA3۳۶ کیلو شادآباد۱۲۸۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۲۲ هیربدA3۳۶ کیلو شادآباد۱۲۸۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۲۲ میانهA3۳۶ کیلو شادآباد۱۲۹۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۲۲ نیشابورA3۳۶ کیلو شادآباد۱۲۹۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲

میلگرد آجدار ۲۵

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
میلگرد ۲۵ فایکوA3۴۷کیلو شادآباد۱۲۸۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۲۵ هیربدA3۴۷کیلو شادآباد۱۲۸۲۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۲۵ میانهA3۴۷کیلو شادآباد۱۲۹۰۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲
میلگرد ۲۵ نیشابورA3۴۷کیلو شادآباد۱۲۹۵۰تماس فوری۱۳۹۹/۱۲/۰۲

میلگرد

میلگردها برای افزایش مقاومت کششی بتن به آن اضافه می شوند. از آنجایی که بتن مقاومت بالایی در برابر فشار زیاد دارد در اجرای پروژه های عمرانی کاربرد فراوانی پیدا کرده است. اما بتن در برابر نیروی کششی مقاومت کمی دارد. فرض کنید که یک ستون سنگی چه مقدار نیروی فشاری را می تواند تحمل کند اما هنگام خمش قسمتی از آن تحت کشش قرار گرفته و می شکند. برای افزایش نیروی کششی بتن به آن میلگرد اضافه می کنند که اضافه کردن میلگرد ها نیز خود یک مقاله جداگانه است. به صورت کلی میلگردها در دو نوع آجدار و بدون آج تولید می شوند.

انواع میلگرد

میلگرد آجدار : علت آجدار بودن این میلگردها ایجاد اصطحکاک بین بتن و میلگرد بوده تا هنگام به وجود آمدن کشش های زیاد در ستون یا تیر، میلگرد از درون بتن خارج نشود. مصرف میلگردهای آجدار در پی ساختمان، ستون ها، تیرها، دیوارهای برشی، دال بتنی، دیواره سدها و هرجایی که بتن تحت بار کششی قرار داشته باشد است.

میلگرد بدون آج : این میلگردها عمدتا به صورت کلاف بوده ولی به صورت شاخه ای هم به فروش می رسند. این نوع میلگرد بیشتر برای بستن قفسه آرماتورها استفاده می شود. برای ایجاد مقاومت بالاتر از نوع کلافی آن برای ستون های بزرگ و گرد پل ها استفاده می کنند. پل ها به علت وزن بسیار زیاد نیروی فشاری عظیمی به ستون ها وارد میکنند که اگر آماتورهای داخل ستون با میلگردهای کلافی به خوبی محکم نشوند امکان باز شدن ستون وجود دارد.

محاسبه وزن میلگرد

برای خرید و فروش میلگرد نیاز است که وزن میلگرد مشخص باشد. از این رو در معاملات هر سایز از شاخه میلگرد بر اساس وزنش به فروش می رسد. نحوه محاسبه وزن میلگرد بدین صورت است که برای سایز در جدول مشخص شده است ولی به صورت عملی نیز با بدست آوردن مساحت و سپس ضرب آن در طول میلگرد بدست می آید. امروزه با استفاده از جداول موجود و حتی فرمول های ارائه شده برای نمره های مختلف میلگرد، وزن هر نمره مشخص می باشد.

کارخانه های تامین کننده میلگرد

یکی از مهمترین موارد در هنگام خرید میلگرد کیفیت آن بوده که َرکت ما با ۳۵ سال سابقه در فروش آهن آلات بهترین محصولات را عرضه می کند. شرکت تجارت آهن آلات میثاق محصولات خود را از کارخانه های زیر تهیه می کند.

 • سپهر ایرانیان
 • قزوین
 • آریان فولاد
 • خرمدشت
 • امیرکبیر
 • هیربد
 • پرشین فولاد
 • فایکو
 • زاگرس
 • میانه
 • نیشابور

نحوه سفارش و خرید

ابتدا شما باید با کارشناسان فروش ما تماس گرفته و در خواست پیش فاکتور نمایید.
در مدت زمان بسیار کوتاه پیش فاکتور برای شما ارسال میگردد .
در صورت رضایت از قیمت ارسالی با همان کارشناس فروش مجدد تماس گرفته و شماره پیش فاکتور را اعلام کرده و درخواست نمایید برای شما فاکتور نهای صادر گردد .
با پرداخت مبلغی توافقی فاکتور فروش میلگرد برای شما ثبت میگردد و حواله انبار صادر میشود.
الباقی فاکتور در هنگام تحویل کالا تسویه میگردد.
و در صورت افزایش مجدد قیمت دیگر این افزایش به فاکتور شما تعلق نمی گیرد.

 سوالات متداول

۱) چه سایزهایی از میلگرد در آهن آلات میثاق به فروش می رسد ؟

میلگرد آجدار در سایزهای ۶٫۵ تا ۲۵ تولید شده در کارخانه های مختلف به فروش می رسد.

۲) میلگردها از چه کارخانه هایی تهیه شده اند ؟

میانه ، نیشابور ، سپهر ایرانیان، آریان فولاد، قزوین، امیرکبیر، فایکو، هیربد و …

۳) آیا در صورت افزایش مجدد قیمت قبل از تسویه فاکتور، قیمت جدید اعمال می شود ؟

خیر، قیمت اولیه فاکتور ملاک معامله می باشد.

۴) در چه صورت سفارش مشتری به صورت رایگان ارسال می شود ؟

خرید به میزان مشخصی از کالا هزینه ارسال را در محدوده تهران رایگان می کند.

۱) چه سایزهایی از میلگرد در آهن آلات میثاق به فروش می رسد ؟

میلگرد آجدار در سایزهای ۶٫۵ تا ۲۵ تولید شده در کارخانه های مختلف به فروش می رسد.

۲) میلگردها از چه کارخانه هایی تهیه شده اند ؟

سپهر ایرانیان، آریان فولاد، قزوین، امیرکبیر، فایکو، هیربد، میانه و …

۳) آیا در صورت افزایش مجدد قیمت قبل از تسویه فاکتور، قیمت جدید اعمال می شود ؟

خیر، قیمت اولیه فاکتور ملاک معامله می باشد.

۴) در چه صورت سفارش مشتری به صورت رایگان ارسال می شود ؟

خرید به میزان مشخصی از کالا هزینه ارسال را در محدوده تهران رایگان می کند.

۵) خرید میلگرد بر اساس وزن یا شاخه بوده و آیا وزن آهن ها در جداول مشخص است؟

فروش بر اساس وزن بوده که در جدول وزن میلگرد برای هر شاخه مشخص می باشد.

گالری