قیمت میلگرد

به علت نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت میلگرد با ما تماس بگیرید.

( قیمت به روز انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی در کانال تلگرام آهن میثاق )

 

میلگرد آجدار ۶.۵ تا ۱۴

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
میلگرد۶.۵ حرارتیA3شادآباد۱۶۰۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۸ بنابA3۶ کیلو شادآباد۱۵۲۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۸ قزوینA3۶ کیلو شادآباد۱۵۱۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۰ آریان فولادA2۸ کیلو شادآباد۱۴۸۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۰خرمدشتA2۸ کیلو شادآباد۱۴۷۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۰قزوینA2۸ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۲ آریان فولادA2۱۱ کیلو شادآباد۱۴۷۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۲ قزوینA2۱۱ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۴ امیر کبیرA3۱۵ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۴ هیربدA3۱۵ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶

میلگرد آجدار ۱۴ تا ۱۶

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
میلگرد ۱۴ آریان فولادA3۱۵ کیلو شادآباد۱۴۷۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۴پرشین فولادA3۱۵ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۴فایکوA3۱۵ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۴ زاگرسA3۱۵ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۴ میانهA3۱۵ کیلو شادآباد۱۴۷۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۴ نیشابور A3۱۵ کیلو شادآباد۱۴۸۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۶ امیر کبیر A3۱۹ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۶پرشین فولاد A3۱۹ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۶آریان فولاد A3۱۹ کیلو شادآباد۱۴۷۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۶زاگرسA3۱۹ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶

میلگرد آجدار ۱۶ تا ۲۰

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
میلگرد ۱۶میانهA3۱۹ کیلو شادآباد۱۴۷۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۶ نیشابورA3۱۹ کیلو شادآباد۱۴۸۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۸ آریان فولادA3۲۴ کیلو شادآباد۱۴۷۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۸ امیر کبیرA3۲۴ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۸ پرشین فولادA3۲۴ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۸ زاگرسA3۲۴ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۸ میانهA3۲۴ کیلو شادآباد۱۴۷۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۱۸ نیشابورA3۲۴ کیلو شادآباد۱۴۸۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۲۰ امیرکبیرA3۳۰ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۲۰ آریان فولادA3۳۰ کیلو شادآباد۱۴۷۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶

میلگرد آجدار ۲۰ تا ۲۲

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
میلگرد ۲۰ پرشین فولادA3۳۰ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۲۰ زاگرسA3۳۰ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۲۰ میانهA3۳۰ کیلو شادآباد۱۴۷۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۲۰ نیشابورA3۳۰ کیلو شادآباد۱۴۸۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۲۲ امیر کبیرA3۳۶ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۲۲ آریان فولادA3۳۶ کیلو شادآباد۱۴۷۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۲۲ پرشین فولادA3۳۶ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۲۲ هیربدA3۳۶ کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۱
میلگرد ۲۲ میانهA3۳۶ کیلو شادآباد۱۴۷۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۲۲ نیشابورA3۳۶ کیلو شادآباد۱۴۸۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶

میلگرد آجدار ۲۵

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
میلگرد ۲۵ فایکوA3۴۷کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۲۵ هیربدA3۴۷کیلو شادآباد۱۴۶۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۲۵ میانهA3۴۷کیلو شادآباد۱۴۷۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶
میلگرد ۲۵ نیشابورA3۴۷کیلو شادآباد۱۴۸۰۰تماس فوری۱۴۰۰/۱۰/۲۶

میلگرد

میلگردها برای افزایش مقاومت کششی بتن به آن اضافه می شوند. از آنجایی که بتن مقاومت بالایی در برابر فشار زیاد دارد در اجرای پروژه های عمرانی کاربرد فراوانی پیدا کرده است. اما بتن در برابر نیروی کششی مقاومت کمی دارد. اگر یک ستون سنگی مقدار نیروی فشاری زیادی را تحمل کند در مقابل نیروهای کششی هنگام خمش قسمتی از آن تحت کشش قرار گرفته و می شکند. برای افزایش نیروی کششی بتن به آن میلگرد اضافه می کنند که اضافه کردن میلگرد ها نیز خود یک مقاله جداگانه است. به صورت کلی میلگردها در دو نوع آجدار و بدون آج تولید می شوند.

انواع میلگرد

میلگرد آجدار : علت آجدار بودن این میلگردها ایجاد اصطحکاک بین بتن و میلگرد بوده تا هنگام به وجود آمدن کشش های زیاد در ستون یا تیر، میلگرد از درون بتن خارج نشود. مصرف میلگردهای آجدار در پی ساختمان، ستون ها، تیرها، دیوارهای برشی، دال بتنی، دیواره سدها و هرجایی که بتن تحت بار کششی قرار داشته باشد است.

میلگرد بدون آج : این میلگردها عمدتا به صورت کلاف بوده ولی به صورت شاخه ای هم به فروش می رسند. این نوع میلگرد بیشتر برای بستن قفسه آرماتورها کاربرد دارد. برای ایجاد مقاومت بالاتر از نوع میلگرد کلافی آن برای ستون های بزرگ و گرد پل ها استفاده می کنند. پل ها به علت وزن بسیار زیاد نیروی فشاری عظیمی به ستون ها وارد میکنند که اگر آماتورهای داخل ستون با میلگردهای کلافی به خوبی محکم نشوند امکان باز شدن ستون وجود دارد.

محاسبه وزن میلگرد

برای اطلاع از قیمت میلگرد نیاز است که وزن میلگرد مشخص باشد. از این رو در معاملات هر سایز از شاخه میلگرد بر اساس وزنش به فروش می رسد. نحوه محاسبه وزن میلگرد بدین صورت است که برای سایز در جدول مشخص شده است ولی به صورت عملی نیز با بدست آوردن مساحت و سپس ضرب آن در طول میلگرد بدست می آید. امروزه با استفاده از جداول موجود و حتی فرمول های ارائه شده برای نمره های مختلف میلگرد، وزن هر نمره مشخص می باشد.

کارخانه های تامین کننده

یکی از مهمترین موارد در هنگام خرید میلگرد کیفیت آن بوده که شرکت ما با ۳۵ سال سابقه در فروش آهن آلات بهترین محصولات را عرضه می کند. شرکت تجارت آهن آلات میثاق محصولات خود را از کارخانه های زیر تهیه می کند.

 • سپهر ایرانیان
 • قزوین
 • آریان فولاد
 • خرمدشت
 • امیرکبیر
 • هیربد
 • پرشین فولاد
 • فایکو
 • زاگرس
 • میانه
 • نیشابور

نحوه سفارش و خرید میلگرد

ابتدا شما باید با کارشناسان فروش ما تماس گرفته و در خواست پیش فاکتور نمایید.
در مدت زمان بسیار کوتاه پیش فاکتور برای شما ارسال میگردد .
در صورت رضایت از قیمت میلگرد ارسالی با همان کارشناس فروش مجدد تماس گرفته و شماره پیش فاکتور را اعلام کرده و درخواست نمایید برای شما فاکتور نهای صادر گردد .
با پرداخت مبلغی توافقی فاکتور فروش میلگرد برای شما ثبت میگردد و حواله انبار صادر میشود.
الباقی فاکتور در هنگام تحویل کالا تسویه میگردد.
و در صورت افزایش مجدد قیمت میلگرد دیگر این افزایش به فاکتور شما تعلق نمی گیرد.

 سوالات متداول

۱) چه سایزهایی از میلگرد در آهن آلات میثاق به فروش می رسد ؟

میلگرد آجدار در سایزهای ۶٫۵ تا ۲۵ تولید شده در کارخانه های مختلف به فروش می رسد.

۲) میلگردها از چه کارخانه هایی تهیه شده اند ؟

میانه ، نیشابور ، سپهر ایرانیان، آریان فولاد، قزوین، امیرکبیر، فایکو، هیربد و …

۳) آیا در صورت افزایش مجدد قیمت میلگرد قبل از تسویه فاکتور، قیمت جدید اعمال می شود ؟

خیر، فاکتور اولیه قیمت میلگرد ملاک معامله می باشد.

۴) در چه صورت سفارش مشتری به صورت رایگان ارسال می شود ؟

خرید میلگرد به میزان مشخصی از کالا، هزینه ارسال را در محدوده تهران رایگان می کند.

تنوع محصولات آهن میثاق برای میلگردها به چه صورت می باشد؟

میلگرد آجدار در سایزهای ۶٫۵ تا ۲۵ تولید شده در کارخانه های مختلف موجود می باشد.

میلگردهای موجود در انبار از چه کارخانه هایی تهیه شده اند؟

میانه، نیشابور، سپهر ایرانیان، آریان فولاد، قزوین، امیرکبیر، فایکو، هیربد و غیره

آیا امکان ارسال کالا به استان های دیگر وجود دارد؟

بله، ارسال میلگرد یا سایر سفارشات به سرتاسر کشور انجام می شود.

گالری