قیمت روز میلگرد در بازار

به علت نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت میلگرد با ما تماس بگیرید.

( قیمت به روز انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی در کانال تلگرام آهن میثاق )

 

میلگرد آجدار ۶.۵ تا ۱۴

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
میلگرد۶.۵ حرارتیA3شادآباد۱۶۸۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۸ بنابA3۶ کیلو شادآباد۱۶۳۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۸ قزوینA3۶ کیلو شادآباد۱۶۲۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۰ آریان فولادA2۸ کیلو شادآباد۱۵۷۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۰خرمدشتA2۸ کیلو شادآباد۱۵۶۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۰قزوینA2۸ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۲ آریان فولادA2۱۱ کیلو شادآباد۱۵۷۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۲ قزوینA2۱۱ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۴ امیر کبیرA3۱۵ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۴ هیربدA3۱۵ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶

میلگرد آجدار ۱۴ تا ۱۶

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
میلگرد ۱۴ آریان فولادA3۱۵ کیلو شادآباد۱۵۷۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۴پرشین فولادA3۱۵ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۴فایکوA3۱۵ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۴ زاگرسA3۱۵ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۴ میانهA3۱۵ کیلو شادآباد۱۵۷۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۴ نیشابور A3۱۵ کیلو شادآباد۱۵۹۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۶ امیر کبیر A3۱۹ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۶پرشین فولاد A3۱۹ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۶آریان فولاد A3۱۹ کیلو شادآباد۱۵۷۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۶زاگرسA3۱۹ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶

میلگرد آجدار ۱۶ تا ۲۰

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
میلگرد ۱۶میانهA3۱۹ کیلو شادآباد۱۵۷۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۶ نیشابورA3۱۹ کیلو شادآباد۱۵۹۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۸ آریان فولادA3۲۴ کیلو شادآباد۱۵۷۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۸ امیر کبیرA3۲۴ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۸ پرشین فولادA3۲۴ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۸ زاگرسA3۲۴ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۸ میانهA3۲۴ کیلو شادآباد۱۵۷۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۱۸ نیشابورA3۲۴ کیلو شادآباد۱۵۹۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۲۰ امیرکبیرA3۳۰ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۲۰ آریان فولادA3۳۰ کیلو شادآباد۱۵۷۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶

میلگرد آجدار ۲۰ تا ۲۲

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
میلگرد ۲۰ پرشین فولادA3۳۰ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۲۰ زاگرسA3۳۰ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۲۰ میانهA3۳۰ کیلو شادآباد۱۵۷۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۲۰ نیشابورA3۳۰ کیلو شادآباد۱۵۹۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۲۲ امیر کبیرA3۳۶ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۲۲ آریان فولادA3۳۶ کیلو شادآباد۱۵۷۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۲۲ پرشین فولادA3۳۶ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۲۲ هیربدA3۳۶ کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۲۲ میانهA3۳۶ کیلو شادآباد۱۵۷۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۲۲ نیشابورA3۳۶ کیلو شادآباد۱۵۹۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶

میلگرد آجدار ۲۵

محصولآلیاژوزن هر شاخهمحل بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
میلگرد ۲۵ فایکوA3۴۷کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۲۵ هیربدA3۴۷کیلو شادآباد۱۵۵۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۲۵ میانهA3۴۷کیلو شادآباد۱۵۷۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
میلگرد ۲۵ نیشابورA3۴۷کیلو شادآباد۱۵۹۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶

میلگرد

میلگردها برای افزایش مقاومت کششی بتن به آن اضافه می شوند. از آنجایی که بتن مقاومت بالایی در برابر فشار زیاد دارد در اجرای پروژه های عمرانی کاربرد فراوانی پیدا کرده است. اما بتن در برابر نیروی کششی مقاومت کمی دارد. یک ستون سنگی مقدار نیروی فشاری زیادی را تحمل کرده و در مقابل نیروهای کششی هنگام خمش قسمتی از آن تحت کشش قرار می گیرد و می شکند. برای افزایش نیروی کششی بتن به آن میلگرد اضافه می کنند که اضافه کردن میلگرد ها نیز خود یک مقاله جداگانه است. به صورت کلی میلگردها در دو نوع آجدار و بدون آج تولید می شوند که کاربردهای متفاوتی در پروژه های عمرانی دارند که باعث تفاوت در میزان فروش میلگرد شده و همچنین قیمت میلگرد آجدار و بدون آج باهم تفاوت دارند.

انواع میلگرد

میلگرد آجدار : علت آجدار بودن این میلگردها ایجاد اصطحکاک بین بتن و میلگرد است که با به وجود آمدن کشش های زیاد در ستون یا تیر بخصوص هنگام بارهای غیر استاتیک مانند زلزله، میلگرد از درون بتن خارج نشود. مصرف میلگردهای آجدار در پی ساختمان، ستون ها، تیرها، دیوارهای برشی، دال بتنی، دیواره سدها و هرجایی که بتن تحت بار کششی قرار داشته باشد است.

میلگرد بدون آج : این میلگردها عمدتا به صورت کلاف بوده ولی به صورت شاخه ای هم به فروش می رسند. میلگرد بدون آج برای بستن قفسه میلگردها کاربرد دارد که به طور مثال ستون پل ها را با میلگرد های بدون آج به صورت گرد محصور کرده تا در مقابل فشارهای عظیم بر ستون، میلگردهای آجدار از ستون خارج نشوند. برای ایجاد مقاومت بالاتر از نوع میلگرد کلافی آن برای ستون های بزرگ و گرد پل ها استفاده می کنند. پل ها به علت وزن بسیار زیاد نیروی فشاری عظیمی به ستون ها وارد میکنند که اگر آماتورهای داخل ستون با میلگردهای کلافی به خوبی محکم نشوند امکان باز شدن ستون وجود دارد.

جهت خرید میلگرد بدون آج با ما تماس بگیرید.

محاسبه وزن میلگرد

برای اطلاع از قیمت میلگرد نیاز است که وزن میلگرد مشخص باشد. از این رو در معاملات هر سایز از شاخه میلگرد بر اساس وزنش به فروش می رسد. برای محاسبه وزن میلگرد ابتدا سایز میلگرد در جدول مشخص و وزن میلگرد بدست می آید. ولی به صورت عملی نیز با بدست آوردن مساحت و سپس ضرب آن در طول میلگرد وزن مشخص می شود. امروزه با استفاده از جداول موجود و حتی فرمول های موجود برای نمره های مختلف میلگرد، وزن هر نمره مشخص است.

شرکت آهن آلات میثاق تمامی سفارش های فروش میلگرد برای مشتریان محترم را با وزن دقیق مطابق فاکتور آن ارسال می کند. قابل توجه است که ارسال وزن دقیق بار خریداری شده توسط بعضی از فروشنده های متخلف رعایت نشده و به همین سبب خریداران محترم به علت مشاهده قیمت روز میلگرد در بازار پایین تر از قیمت واقعی اقدام به خرید از این افراد می کنند. کلیه سفارشات از شرکت آهن آلات میثاق به صورت تضمینی برای مشتریان ارسال می شوند.

کارخانه های تامین کننده

یکی از مهمترین موارد در هنگام خرید میلگرد جدا از قیمت میلگرد، کیفیت آن بوده که شرکت ما با ۳۵ سال سابقه در فروش آهن آلات بهترین محصولات را عرضه می کند. فروش میلگرد در شرکت تجارت آهن آلات میثاق با توجه به استانداردهای لازم و کیفیت میلگردها بوده و از کارخانه های زیر تهیه می شوند.

 • سپهر ایرانیان
 • قزوین
 • آریان فولاد
 • خرمدشت
 • امیرکبیر
 • هیربد
 • پرشین فولاد
 • فایکو
 • زاگرس
 • میانه
 • نیشابور

نحوه سفارش و خرید میلگرد

برای سفارش و اطلاع از قیمت روز میلگرد در بازار شما باید با کارشناسان فروش ما تماس گرفته و در خواست پیش فاکتور اولیه کنید.
در مدت زمان بسیار کوتاه پیش فاکتور برای شما ارسال میگردد .
در صورت رضایت از قیمت میلگرد ارسالی با همان کارشناس فروش مجدد تماس گرفته و با اعلام شماره پیش فاکتور برای شما فاکتور نهای صادر می گردد .
با پرداخت مبلغی توافقی فاکتور فروش میلگرد برای شما ثبت میگردد و حواله انبار صادر میشود.
الباقی فاکتور در هنگام تحویل کالا تسویه میگردد.
و در صورت افزایش مجدد قیمت میلگرد دیگر این افزایش به فاکتور شما تعلق نمی گیرد.

 سوالات متداول

۱) چه سایزهایی از میلگرد در آهن آلات میثاق به فروش می رسد ؟

میلگرد آجدار در سایزهای ۶٫۵ تا ۲۵ تولید شده از کارخانه های مختلف موجود است.

۲) میلگردها از چه کارخانه هایی تهیه می شوند ؟

میانه ، نیشابور ، سپهر ایرانیان، آریان فولاد، قزوین، امیرکبیر، فایکو، هیربد و …

۳) آیا در صورت افزایش مجدد قیمت میلگرد قبل از تسویه فاکتور، قیمت جدید اعمال می شود ؟

خیر، فاکتور اولیه قیمت میلگرد ملاک معامله می باشد.

۴) در چه صورت سفارش مشتری به صورت رایگان ارسال می شود ؟

خرید میلگرد به میزان مشخصی از کالا، هزینه ارسال را در محدوده تهران رایگان می کند.

تنوع محصولات آهن میثاق برای میلگردها به چه صورت می باشد؟

میلگرد آجدار در سایزهای ۶٫۵ تا ۲۵ تولید شده در کارخانه های مختلف موجود می باشد.

میلگردهای موجود در انبار از چه کارخانه هایی تهیه شده اند؟

میانه، نیشابور، سپهر ایرانیان، آریان فولاد، قزوین، امیرکبیر، فایکو، هیربد و غیره

آیا امکان ارسال کالا به استان های دیگر وجود دارد؟

بله، ارسال میلگرد یا سایر سفارشات به سرتاسر کشور انجام می شود.

گالری