قیمت پروفیل

جهت اطلاع از قیمت پروفیل به علت نوسانات بازار با ما تماس بگیرید. قیمت قوطی آهن و قیمت روز پروفیل با نرخ رقابتی بازار عرضه می شود.

( قیمت به روز انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی در کانال تلگرام آهن میثاق )

آخرین بروزرسانی ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

محصولکارخانهطولضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ میل جهانجهان۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۶,۰۰۰ تومان
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ میل ایرانایران۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ میل تهران شرقتهران شرق۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ میل یارانیاران۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ میل گل نردهگل نرده۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲٫۲ میل یارانیاران۶ متر۲٫۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲٫۲ میل ایرانایران۶ متر۲٫۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲٫۲ میل گل نردهگل نرده۶ متر۲٫۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل کلافی ۲ میل ایرانایران۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل کلافی ۲ میل یارانیاران۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل کلافی ۲ میل جهانجهان۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۶,۰۰۰ تومان
پروفیل کلافی ۲ میل تهران شرقتهران شرق۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل کلافی ۳ میل ایرانایران۶ متر۳ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل کلافی ۲٫۵ میل ایرانایران۶ متر۲٫۵ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل کلافی ۲٫۵ میل یارانیاران۶ متر۲٫۵ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل کلافی ۳ میل یارانیاران۶ متر۳ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل کلافی ۴ میل ایرانایران۶ متر۴ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل کلافی ۴ میل یارانیاران۶ متر۴ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
چهارچوب فرانسوی جهان ضخامت ۲ میلجهان۶٫۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۶,۰۰۰ تومان
پروفیل کلافی ۵ میل ایرانایران۶ متر۵ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل کلافی ۵ میل یارانیاران۶ متر۵ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
چهارچوب فرانسوی تهران شرق ضخامت ۲ میلتهران شرق۶٫۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
چهارچوب فرانسوی ایران ضخامت ۲ میلایران۶٫۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
چهارچوب فرانسوی یاران ضخامت ۲ میلیاران۶٫۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
چهارچوب فرانسوی گل نرده ضخامت ۲ میلگل نرده۶٫۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
چهارچوب فرانسوی ایران ضخامت ۲ میلایران۶٫۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
چهارچوب فرانسوی خاور سوله ضخامت ۲ میلخاور سوله۶٫۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
چهارچوب مکزیکی جهان ضخامت ۲ میلجهان۶٫۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
چهارچوب مکزیکی خاور سوله ضخامت ۲ میلخاور سوله۶٫۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
چهارچوب مکزیکی ایران ضخامت ۲ میلایران۶٫۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
چهارچوب مکزیکی ایران ضخامت ۲ میلایران۶٫۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
چهارچوب مکزیکی تهران شرق ضخامت ۲ میلتهران شرق۶٫۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
چهارچوب مکزیکی یاران ضخامت ۲ میلیاران۶٫۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل سپری ۲ میل یارانیاران۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
چهارچوب مکزیکی گل نرده ضخامت ۲ میلگل نرده۶٫۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل سپری ۲ میل ایرانایران۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل سپری ۲٫۵ میل ایرانایران۶ متر۲٫۵ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل سپری ۲ میل جهانجهان۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۶,۰۰۰ تومان
پروفیل سپری ۲ میل تهران شرقتهران شرق۶ متر۲ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل سپری ۳ میل ایرانایران۶ متر۳ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل سپری ۲٫۵ میل یارانیاران۶ متر۲٫۵ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل سپری ۳ میل یارانیاران۶ متر۳ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل سپری ۴ میل ایرانایران۶ متر۴ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل سپری ۴ میل یارانیاران۶ متر۴ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل سپری ۵ میل ایرانایران۶ متر۵ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
پروفیل سپری ۵ میل یارانیاران۶ متر۵ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
قوطی ستونی ۶ متری ۲٫۵ میل ۱۰*۱۰اصفهان۶ متر۲٫۵ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
قوطی ستونی ۶ متری ۳ میل ۱۰*۱۰اصفهان۶ متر۳ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
قوطی ستونی ۶ متری ۳ میل ۱۲*۱۲اصفهان۶ متر۳ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
قوطی ستونی ۶ متری ۲٫۵ میل ۱۲*۱۲اصفهان۶ متر۲٫۵ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
قوطی ستونی ۶ متری ۴ میل ۱۲*۱۲اصفهان۶ متر۴ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
قوطی ستونی ۶ متری ۳ میل ۱۴*۱۴اصفهان۶ متر۳ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
قوطی ستونی ۶ متری ۴ میل ۱۴*۱۴اصفهان۶ متر۴ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
قوطی ستونی ۶ متری ۶ میل ۱۴*۱۴اصفهان۶ متر۶ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
قوطی ستونی ۶ متری ۴ میل ۱۶*۱۶اصفهان۶ متر۴ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان
قوطی ستونی ۶ متری ۶ میل ۱۶*۱۶اصفهان۶ متر۶ میلانبار شاد آباد۳۵۰,۰۰۰ تومان

پروفیل چیست ؟

هنگامی که یک مقطع در طول ثابت باشد آن را پروفیل می نامند که در دو نوع باز و بسته در کارخانه ها تولید می شوند. پروفیل های باز مانند تیرآهن ها، میلگرد ها، انواع تسمه ها و نبشی ها گفته می شوند که کاربرد بالایی در صنعت و ساختمان سازی دارند. پروفیل های بسته مانند لوله یا قوطی دارای مقطی بسته است که در ابعاد و شکل متفاوت تولید می شوند. قیمت پروفیل یا قوطی آهن به موارد مختلفی بستگی دارد که شامل قیمت تمام شده سنگ آهن، هزینه تولید در کارخانه، هزینه باربری و غیره است.

انواع پروفیل

به طور کلی پروفیل ها به دو دسته پروفیل های صنعتی و ساختمانی تقسیم می شوند. در صنعت ساختمانی، موارد استفاده محدود به درب و پنجره و یا نرده می شود. در حالی که در صنایع دیگر کاربرد پروفیل بسیار گسترده می باشد.

پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی در کارگاه ها و کارخانه ها عمدتا به دور روش نورد سرد و گرم تولید می شوند. در حالت نورد گرم ابتدا شمش گرم فولادی برای ذوب شدن استفاده و سپس مقطع پروفیل مورد نظر از مواد مذاب تولید می شود. پروفیل تولیدی با روش نورد گرم کیفیت و قیمت بالاتری نسبت به روش نورد سرد دارد.

در روش نورد سرد از ورق های فولادی سرد استفاده می شود. در این روش با خم کردن و حالت دادن ورق های فولادی پروفیل مورد نظر تولید می شود که کیفیت پایین تری از روش نورد گرم دارد. از این رو استفاده از پروفیل های تولیدی با روش نورد سرد در مکان هایی که بارهای سبک وارد می شود مورد استفاده قرار می گیرند.

پروفیل صنعتی

پروفیل صنایع مختلف زیادی کاربرد دارد که از جمله می توان به صنایع کشتی سازی، خودروسازی، ماشین آلات کشاورزی، ماشین آلات صنعتی، هوایی، پزشکی، نظامی و … اشار کرد. پروفیل های صنعتی از کیفیت بالاتر و بسته به نوع استفاده از متریال و آلیاژهای متفاوتی ساخته می شوند. این نوع پروفیل در انواع پروفیل آلمینیومی، کامپوزیتی، گالوانیزه، فولادی، مسی و …. تولید می شوند.

کاربرد

پروفیل ها بسته به شکل مقطع و هدف تولید کاربردهای متفاوتی دارند. پروفیل قوطی در سایزهای کوچک برای ساخت درب و پنجره، حفاظ پنجره، نرده و نردبان آهنی، قفسه فلزی و میز کار و غیره کاربرد دارد. قوطی آهن در سایزهای بزرگ به علت وزن کم نسبت به شکل آنها و مقاومت بالا در برابر خمش به عنوان ستون استفاده می شوند. پروفیل لوله نیز کاربردهای فراوانی برای انتقال سیالات گازی و مایع در صنایع و ساختمان سازی دارند.

انواع پروفیل در آهن آلات میثاق

پروفیل در شرکت تجارت آهن آلات میثاق در انواع :
قوطی آهن ۲۰*۲۰٫
چهارچوب فرانسوی. چهارچوب مکزیکی.
جور، کلافی و سپری.
پروفیل مبلی در همه ابعاد مربعی و مستطیلی.

سفارش و خرید

هزینه ارسال قوطی آهن و پروفیل در تهران در صورت خرید حجم مناسب رایگان می باشد که قبل از خرید پروفیل حتما با مجموعه فروش آهن آلات میثاق تماس بگیرید و از آخرین قیمت پروفیل و قوطی آهن اطلاع حاصل کنید. مشتریان محترم جهت خرید انواع پروفیل با شرکت تجارت آهن آلات میثاق با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۳۱۶۷۶۶ تماس بگیرید. آهن آلات میثاق برای فروش محصولات خود را از کارخانه های جهان، تهران شرق، خاور سوله، ایران، یاران، گل نرده و اصفحان تهیه کرده و با بیش از ۳۵ سال سابقه در فروش آهن آلات کیفیت را تضمین می کند. تمامی محصولات از انبار شادآباد ارسال می شوند.

 سوالات متداول

۱) چه محصولاتی در زمینه فروش پروفیل به مشتریان عرضه می شود ؟

انواع قوطی آهن ۲۰*۲۰، پروفیل جور و کلافی، سپری، انواع چهارچوب مکزیکی و فرانسوی

۲) پروفیل و قوطی ها از کدام کارخانه ها تامین می شوند ؟

از کارخانه های جهان، تهران شرق، خاور سوله، اصفحان، گل نرده و …

۳) آیا در صورت افزایش مجدد قیمت پروفیل قبل از تسویه فاکتور، قیمت جدید اعمال می شود ؟

خیر، قیمت اولیه فاکتور ملاک معامله می باشد.

۴) در چه صورت سفارش مشتری به صورت رایگان ارسال می شود ؟

خرید پروفیل به میزان مشخصی از کالا هزینه ارسال را در محدوده تهران رایگان می کند.

گالری