قیمت لوله گالوانیزه

به علت نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت لوله گالوانیزه با ما تماس بگیرید.

( قیمت به روز انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی در کانال تلگرام آهن میثاق )

آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

لوله گالوانیزه

محصولضخامت (میل)بارگیریقیمت (تومان)سفارش
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۲ شادآباد۲۸۷.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۲.۳شادآباد۳۳۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۲.۵شادآباد۳۴۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۳شادآباد۴۵۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲شادآباد۳۷۶.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲.۳ شادآباد۴۲۸.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲.۵ شادآباد۴۶۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲.۸ شادآباد۵۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۳شادآباد۵۷۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲.۳شادآباد۵۴۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲.۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲.۸شادآباد۶۴۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۳.۵شادآباد۷۴۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۲شادآباد۶۲۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ ۲.۳شادآباد۶۸۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۲.۵شادآباد۷۳۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۲.۸شادآباد۸۱۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۳.۳شادآباد۹۷۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۴شادآباد۱.۱۵۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲ شادآباد۶۹۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۳شادآباد۷۹۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۵شادآباد۸۵۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۸شادآباد۹۶۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۳شادآباد۱.۰۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۳.۳شادآباد۱.۱۳۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۴شادآباد۱.۳۵۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲ شادآباد۸۹۵.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲.۳شادآباد۱.۰۱۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲.۵شادآباد۱.۰۱۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲.۸شادآباد۱.۲۵۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۳شادآباد۱.۳۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۳.۳شادآباد۱.۳۸۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۳.۸شادآباد۱.۶۱۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۴شادآباد۱.۶۷۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۵شادآباد۲.۰۳۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۲.۳شادآباد۱.۲۹۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۲.۵شادآباد۱.۳۴۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۲.۸شادآباد۱.۴۹۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳.۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳.۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳.۸شادآباد۱.۹۴۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۴شادآباد۲.۱۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۵شادآباد۲.۵۶۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۲.۳شادآباد۱.۴۸۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۲.۵شادآباد۱.۶۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۲.۸شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳.۳شادآباد۲.۰۷۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳.۵شادآباد۲.۱۶۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳.۸شادآباد۲.۳۶۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۴شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۶شادآباد۴.۱۸۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۲.۵شادآباد۲.۰۹۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۲.۸شادآباد۲.۴۴۴.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳شادآباد۲.۵۶۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳.۳شادآباد۲.۶۹۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳.۵شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳.۸شادآباد۳.۱۲۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۴ شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۴.۵شادآباد۳.۵۲۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۵شادآباد۴.۰۸۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۶شادآباد۴.۸۹۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۳شادآباد۳.۱۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۴شادآباد۴.۰۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۵شادآباد۴.۹۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۶شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۳شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۴شادآباد۴.۸۳۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۴.۸شادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۵شادآباد۵.۹۰۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۶شادآباد۷.۰۵۰.۰۰۰تماس فوری
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۳ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۴ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۵ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۶ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱۰ اینچ۵ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری
لوله گالوانیزه ۱۰ اینچ۶ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه که مقاومت مناسبی در برابر زنگ زدگی داشته در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این لوله ها ابتدا با نبرد ورق سفید به صورت درزدار تولید شده و سپس درز آن ها جوش داده می شود. برای بالا بردن مقاومت لوله گالوانیزه در برابر زنگ زدگی با استفاده از فلز روی به صورت مذاب سطح داخلی و خارجی لوله ها را لعاب کاری می کنند. لوله گالوانیزه در طول ۶ متر تولیده شده و دو سر آن ها رزوه شده است. قیمت لوله گالوانیزه به عوامل زیادی بستگی داشته که تقاضای بالای آن به علت مقاومت بالا در برابر فرسایش و کاربردهای فراوان آن بر روی قیمت تاثیر می گذارند.

کاربرد لوله های گالوانیزه

  • استفاده در پروژه های ساختمانی برای انتقال آب و فاضلاب
  • در صنعت کشاورزی
  • برای حصارکشی محیط
  • در تصفیه خانه ها

مزایا و معایب لوله گالوانیزه

از نقاط ضعف لوله گالوانیزه می توان به مقاومت کم آن ها در برابر اسیدها اشاره کرد به صورتی که اگر از این لوله ها در محیط های اسیدی استفاده شود و یا در تاسیساتی که هر چند وقت یکبار نیاز به اسید شویی داخلی دستگاه ها دارد استفاده گردد، عمر این لوله ها کاهش یافته و نتیجه مطلوبی ندارد. نقطه ضعف دیگر لوله گالوانیزه خوردگی داخل لوله به علت عبور سیال است که به مرور زمان سطح روی داخلی از بین رفته و زنگ زدگی ایجاد می شود. قبل از وارد شدن لوله های پلاستیکی برای انتقال آب شرب در ساختمان ها و غیره کاربرد فراوانی داشتند ولی امروزه سهم کمتری در انتقال آب شرب داشته که باعث کاهش فروش و قیمت لوله گالوانیزه در این صنعت شده است. به طور کلی مزایای استفاده از لوله گالوانیزه به شرح زیر است.

  • دوام و عمر بالا در برابر پوسیدگی و زنگ زدگی
  • تشخیص سلامت لوله با بازرسی چشمی و روش های غیر مخرب
  • قیمت به نسبت ارزانتر در برابر لوله های فولادی

سوالات متداول

۱) انواع لوله های گالوانیزه موجود در شرکت تجارت آهن آلات میثاق کدام هستند ؟

لوله گالوانیزه گلخانه ای، لوله گالوانیزه گلخانه ای، سپاهان ، درپاد و سپنتا در انواع و سایزهای مختلف به فروش می رسند.

۲) لوله های گالوانیزه از چه کارخانه هایی تهیه شده اند ؟

این لوله ها از کارخانه های سپاهان، درپاد ، سپنتا و غیره تهیه می شوند.

۳) آیا در صورت افزایش مجدد قیمت لوله گالوانیزه قبل از تسویه فاکتور، قیمت جدید اعمال می شود ؟

خیر، قیمت اولیه فاکتور ملاک معامله بوده و فاکتور رسمی به خریدار تحویل داده می شود.

۴) در چه صورت خرید لوله گالوانیزه از آهن آلات میثاق به صورت رایگان ارسال می شود ؟

خرید به میزان مشخصی از کالا هزینه ارسال را در محدوده تهران رایگان می کند.

۵) سفارش ها از چه منطقه ای ارسال می شوند ؟

کلیه سفارشات از انبار شاد آباد شرکت تجارت آهن آلات میثاق ارسال می شوند.

گالری