قیمت لوله گالوانیزه

به علت نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت لوله گالوانیزه با ما تماس بگیرید.

( قیمت به روز انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی در کانال تلگرام آهن میثاق )

لوله گالوانیزه

محصولضخامت (میل)بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۲ شادآباد۲۱۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۲.۳شادآباد۲۴۱.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۲.۵شادآباد۲۶۹.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۳شادآباد۳۱۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲شادآبادتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲.۳ شادآباد۳۳۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲.۵ شادآباد۳۵۷.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲.۸ شادآباد۴۰۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۳شادآباد۴۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲ بدون دندهشادآباد۳۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲.۳شادآباد۴۴۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲.۵شادآباد۴۴۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲.۸شادآباد۵۱۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۳شادآباد۵۲۲.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۳.۵شادآباد۶۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۲بدون دندهشادآباد۴۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۴شادآباد۸۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ ۲.۳شادآبادتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۲.۵شادآباد۵۴۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۲.۸شادآباد۶۴۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۳شادآباد۶۵۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۳.۳شادآباد۷۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۴شادآباد۸۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲ بدون دندهشادآباد۵۲۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۳شادآباد۶۱۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۵شادآباد۶۳۷.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۸شادآباد۷۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۳شادآبادتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۳.۳شادآباد۸۵۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۴شادآباد۱.۰۴۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲ بدون دندهشادآباد۶۷۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲.۳شادآبادتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲.۵شادآبادتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۳شادآبادتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲.۸شادآباد۹۴۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۳.۵شادآباد۱.۱۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۳.۸شادآباد۱.۱۹۶.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۴شادآباد۱.۲۳۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۵شادآباد۱.۶۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۲.۳شادآباد۹۹۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۲.۵شادآباد۱.۰۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۲.۸شادآباد۱.۱۳۹.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳شادآباد۱.۲۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳.۳شادآباد۱.۳۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳.۵شادآباد۱.۳۹۹.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳.۸شادآباد۱.۵۱۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۴شادآباد۱.۵۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۵شادآباد۲.۰۱۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۲.۵شادآباد۱.۲۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۲.۸شادآباد۱.۳۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳شادآباد۱.۴۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳.۳شادآباد۱.۵۴۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳.۵شادآباد۱.۶۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳.۸شادآبادتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۴شادآباد۱.۸۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۵شادآباد۲.۳۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۲.۵شادآباد۱.۵۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۲.۸شادآباد۱.۷۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳شادآباد۱.۸۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳.۳شادآباد۲.۰۵۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳.۵شادآباد۲.۱۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۱۰
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳.۸شادآباد۲.۳۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۱۰
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۴ بدون دندهشادآباد۲.۹۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۱۰
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۴.۵شادآبادتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۱۰
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۵شادآباد۳.۱۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۱۰
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۶شادآباد۳.۷۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۱۰
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۳بدون دندهشادآباد۲.۳۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۴ بدون دندهشادآباد۲.۹۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۵ بدون دندهشادآباد۳.۷۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۶ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۳ بدون دندهشادآباد۲.۸۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۴ بدون دندهشادآباد۳.۶۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۴.۵ بدون دندهشادآباد۳.۸۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۵ بدون دندهشادآباد۴.۵۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۶ بدون دندهشادآباد۵.۵۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۳ بدون دندهشادآباد۳.۶۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۴ بدون دندهشادآباد۴.۸۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۵ بدون دندهشادآباد۵.۶۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۶ بدون دندهشادآباد۷.۰۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱۰ اینچ۵ بدون دندهشادآباد۷.۷۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸
لوله گالوانیزه ۱۰ اینچ۶ بدون دندهشادآباد۹.۳۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۲/۲۸

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه که مقاومت مناسبی در برابر زنگ زدگی داشته در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این لوله ها ابتدا با نبرد ورق سفید به صورت درزدار تولید شده و سپس درز آن ها جوش داده می شود. برای بالا بردن مقاومت لوله گالوانیزه در برابر زنگ زدگی با استفاده از فلز روی به صورت مذاب سطح داخلی و خارجی لوله ها را لعاب کاری می کنند. لوله گالوانیزه در طول ۶ متر تولیده شده و دو سر آن ها رزوه شده است. قیمت لوله گالوانیزه به عوامل زیادی بستگی داشته که تقاضای بالای آن به علت مقاومت بالا در برابر فرسایش و کاربردهای فراوان آن بر روی قیمت تاثیر می گذارند.

کاربرد لوله های گالوانیزه

  • استفاده در پروژه های ساختمانی برای انتقال آب و فاضلاب
  • در صنعت کشاورزی
  • برای حصارکشی محیط
  • در تصفیه خانه ها

مزایا و معایب لوله گالوانیزه

از نقاط ضعف لوله گالوانیزه می توان به مقاومت کم آن ها در برابر اسیدها اشاره کرد به صورتی که اگر از این لوله ها در محیط های اسیدی استفاده شود و یا در تاسیساتی که هر چند وقت یکبار نیاز به اسید شویی داخلی دستگاه ها دارد استفاده گردد، عمر این لوله ها کاهش یافته و نتیجه مطلوبی ندارد. نقطه ضعف دیگر لوله گالوانیزه خوردگی داخل لوله به علت عبور سیال است که به مرور زمان سطح روی داخلی از بین رفته و زنگ زدگی ایجاد می شود. قبل از وارد شدن لوله های پلاستیکی برای انتقال آب شرب در ساختمان ها و غیره کاربرد فراوانی داشتند ولی امروزه سهم کمتری در انتقال آب شرب داشته که باعث کاهش فروش و قیمت لوله گالوانیزه در این صنعت شده است. به طور کلی مزایای استفاده از لوله گالوانیزه به شرح زیر است.

  • دوام و عمر بالا در برابر پوسیدگی و زنگ زدگی
  • تشخیص سلامت لوله با بازرسی چشمی و روش های غیر مخرب
  • قیمت به نسبت ارزانتر در برابر لوله های فولادی

سوالات متداول

۱) انواع لوله های گالوانیزه موجود در شرکت تجارت آهن آلات میثاق کدام هستند ؟

لوله گالوانیزه گلخانه ای، لوله گالوانیزه گلخانه ای، سپاهان ، درپاد و سپنتا در انواع و سایزهای مختلف به فروش می رسند.

۲) لوله های گالوانیزه از چه کارخانه هایی تهیه شده اند ؟

این لوله ها از کارخانه های سپاهان، درپاد ، سپنتا و غیره تهیه می شوند.

۳) آیا در صورت افزایش مجدد قیمت لوله گالوانیزه قبل از تسویه فاکتور، قیمت جدید اعمال می شود ؟

خیر، قیمت اولیه فاکتور ملاک معامله بوده و فاکتور رسمی به خریدار تحویل داده می شود.

۴) در چه صورت خرید لوله گالوانیزه از آهن آلات میثاق به صورت رایگان ارسال می شود ؟

خرید به میزان مشخصی از کالا هزینه ارسال را در محدوده تهران رایگان می کند.

۵) سفارش ها از چه منطقه ای ارسال می شوند ؟

کلیه سفارشات از انبار شاد آباد شرکت تجارت آهن آلات میثاق ارسال می شوند.

گالری