قیمت لوله گالوانیزه

به علت نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت لوله گالوانیزه با ما تماس بگیرید.

( قیمت به روز انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی در کانال تلگرام آهن میثاق )

لوله گالوانیزه

محصولضخامت (میل)بارگیریقیمت (تومان)سفارشبروزرسانی
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۲ شادآباد۱۹۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۲.۳شادآباد۲۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۲.۵شادآباد۲۳۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ۳شادآباد۳۰۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲شادآباد۲۵۲.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲.۳ شادآباد۲۹۴.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲.۵ شادآباد۳۰۲.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۲.۸ شادآباد۳۶۶.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ۳شادآباد۴۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲ بدون دندهشادآباد۳۳۷.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲.۳شادآباد۳۶۲.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲.۵شادآباد۳۹۶.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۲.۸شادآباد۴۲۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۳شادآباد۴۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱ اینچ۳.۵شادآباد۵۵۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۲بدون دندهشادآباد۴۲۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ ۲.۳شادآباد۴۷۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۲.۵شادآباد۴۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۲.۸شادآباد۵۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۳شادآباد۵۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۳.۳شادآباد۶۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱۴شادآباد۸۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲ بدون دندهشادآباد۴۸۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۳شادآباد۵۴۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۵شادآباد۵۶۷.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۲.۸شادآباد۶۵۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۳شادآباد۶۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۳.۳شادآباد۷۸۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ ۴شادآباد۹۰۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲ بدون دندهشادآباد۶۲۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲.۳شادآباد۶۶۸.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲.۵شادآباد۷۱۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۲.۸شادآباد۸۴۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۳شادآباد۸۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۳.۳شادآباد۹۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۳.۸شادآباد۱.۰۳۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۴شادآباد۱.۰۷۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۲ اینچ۵شادآباد۱.۴۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۲.۳شادآباد۹۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۲.۵شادآباد۹۵۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۲.۸شادآباد۱.۰۳۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳شادآباد۱.۰۷۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳.۳شادآباد۱.۱۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳.۵شادآباد۱.۲۶۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۳.۸شادآباد۱.۳۵۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۴شادآباد۱.۴۵۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۲۵شادآباد۱.۹۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۲.۳شادآباد۱.۰۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۲.۵شادآباد۱.۰۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۲.۸شادآباد۱.۲۴۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳شادآباد۱.۲۶۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳.۳شادآباد۱.۴۴۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳.۵شادآباد۱.۴۷۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۳.۸شادآباد۱.۵۴۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۴شادآباد۱.۶۴۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۵شادآباد۲.۵۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۳ اینچ۶شادآباد۲.۶۵۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۲.۵شادآباد۱.۴۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۲.۸شادآبادتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳شادآباد۱.۶۴۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳.۳شادآباد۱.۸۶۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳.۵شادآباد۱.۹۷۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۳.۸شادآباد۲.۱۱۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۴ شادآباد۲.۱۹۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۴.۵شادآبادتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۵شادآباد۲.۷۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۴ اینچ۶شادآباد۳.۴۸۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۳بدون دندهشادآباد۲.۱۳۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۴ بدون دندهشادآباد۳.۷۱۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۵ بدون دندهشادآباد۳.۴۴۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۵ اینچ۶ بدون دندهشادآبادتماستماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۳ بدون دندهشادآباد۲.۵۳۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۴ بدون دندهشادآباد۳.۳۹۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۴.۵ بدون دندهشادآباد۳.۴۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۵ بدون دندهشادآباد۴.۴۰۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۶ اینچ۶ بدون دندهشادآباد۴.۹۸۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۳ بدون دندهشادآباد۳.۱۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۴ بدون دندهشادآباد۴.۱۵۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۵ بدون دندهشادآباد۵.۱۵۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۸ اینچ۶ بدون دندهشادآباد۶.۶۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱۰ اینچ۵ بدون دندهشادآباد۷.۰۰۵.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶
لوله گالوانیزه ۱۰ اینچ۶ بدون دندهشادآباد۸.۷۲۰.۰۰۰تماس فوری۱۴۰۱/۰۷/۰۶

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه که مقاومت مناسبی در برابر زنگ زدگی داشته در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این لوله ها ابتدا با نبرد ورق سفید به صورت درزدار تولید شده و سپس درز آن ها جوش داده می شود. برای بالا بردن مقاومت لوله گالوانیزه در برابر زنگ زدگی با استفاده از فلز روی به صورت مذاب سطح داخلی و خارجی لوله ها را لعاب کاری می کنند. لوله گالوانیزه در طول ۶ متر تولیده شده و دو سر آن ها رزوه شده است. قیمت لوله گالوانیزه به عوامل زیادی بستگی داشته که تقاضای بالای آن به علت مقاومت بالا در برابر فرسایش و کاربردهای فراوان آن بر روی قیمت تاثیر می گذارند.

کاربرد لوله های گالوانیزه

  • استفاده در پروژه های ساختمانی برای انتقال آب و فاضلاب
  • در صنعت کشاورزی
  • برای حصارکشی محیط
  • در تصفیه خانه ها

مزایا و معایب لوله گالوانیزه

از نقاط ضعف لوله گالوانیزه می توان به مقاومت کم آن ها در برابر اسیدها اشاره کرد به صورتی که اگر از این لوله ها در محیط های اسیدی استفاده شود و یا در تاسیساتی که هر چند وقت یکبار نیاز به اسید شویی داخلی دستگاه ها دارد استفاده گردد، عمر این لوله ها کاهش یافته و نتیجه مطلوبی ندارد. نقطه ضعف دیگر لوله گالوانیزه خوردگی داخل لوله به علت عبور سیال است که به مرور زمان سطح روی داخلی از بین رفته و زنگ زدگی ایجاد می شود. قبل از وارد شدن لوله های پلاستیکی برای انتقال آب شرب در ساختمان ها و غیره کاربرد فراوانی داشتند ولی امروزه سهم کمتری در انتقال آب شرب داشته که باعث کاهش فروش و قیمت لوله گالوانیزه در این صنعت شده است. به طور کلی مزایای استفاده از لوله گالوانیزه به شرح زیر است.

  • دوام و عمر بالا در برابر پوسیدگی و زنگ زدگی
  • تشخیص سلامت لوله با بازرسی چشمی و روش های غیر مخرب
  • قیمت به نسبت ارزانتر در برابر لوله های فولادی

سوالات متداول

۱) انواع لوله های گالوانیزه موجود در شرکت تجارت آهن آلات میثاق کدام هستند ؟

لوله گالوانیزه گلخانه ای، لوله گالوانیزه گلخانه ای، سپاهان ، درپاد و سپنتا در انواع و سایزهای مختلف به فروش می رسند.

۲) لوله های گالوانیزه از چه کارخانه هایی تهیه شده اند ؟

این لوله ها از کارخانه های سپاهان، درپاد ، سپنتا و غیره تهیه می شوند.

۳) آیا در صورت افزایش مجدد قیمت لوله گالوانیزه قبل از تسویه فاکتور، قیمت جدید اعمال می شود ؟

خیر، قیمت اولیه فاکتور ملاک معامله بوده و فاکتور رسمی به خریدار تحویل داده می شود.

۴) در چه صورت خرید لوله گالوانیزه از آهن آلات میثاق به صورت رایگان ارسال می شود ؟

خرید به میزان مشخصی از کالا هزینه ارسال را در محدوده تهران رایگان می کند.

۵) سفارش ها از چه منطقه ای ارسال می شوند ؟

کلیه سفارشات از انبار شاد آباد شرکت تجارت آهن آلات میثاق ارسال می شوند.

گالری